ASOCIAȚIA A.F.I-PROFAMILIA

Protecția Datelor cu Carcater Personal conform legislatiei în vigoare și a Regulamentului 679/2016

NOTĂ DE INFORMARE

PRINVIND PRELUCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Notă de informare urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție pentru a putea fi prelucrate de noi.

Cine suntem noi!

Operatorul de date cu caracter personal, Asociația AFI-ProFamilia desfășoară activități sociale, de mediere pe piața muncii, activități de after school, de formare profesională și activități de prelucrare și conservarea fructelor și legumelor, cu sediul social în Bistrița, str. Gheorghe Pop de Băsești, nr.1, județul Bistrița-Năsăud, punct de lucru Bistrița, str. Nicolae Titulescu, nr.21, județul Bistrita-Năsăud, punct de lucru. Bistrița-Bîrgăului, str.Principală, nr.1330, jud Bistrița-Năsăud, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 51/1996, cod fiscal 8906914, e-mail asociatiaafiprofamilia@yahoo.com, telefon/fax: 0263/233101

Pentru mai multe informații referitoare la asociație (Asociația AFI-ProFamilia), vă rugăm să vizitați site-ul nostru www.afiprofamilia.ro.

Scopul colectării și prelucrării datelor în cadrul Asociației AFI-PROFAMILIA

Conform cerințelor Regulamentului (UE) nr.679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului  din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație  a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor), și care se aplică începând cu 25 mai 2018, Asociația AFI -ProFamilia are obligația de a prelucra datele cu caracter personal pe care ni le furnizati dumneavoastră, în condiții de siguranță, cu respectarea legalității și a legislației specifice.

Scopul colectării datelor pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce îi revin Asociației AFI-ProFamilia în calitate de Operator, este in conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor  și a legislației specifice, Legea nr. 217/2013  privind prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța 129 /2000 privind formarea profesională a adulților, republicată cu  modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.277/2002  și  Legea 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, Legea Educației nr.1/2011 art 58 și OMTCS nr.549/2011 de aprobare a Programului ”Scoală după școală”, în Monitorul Oficial, partea I, nr.738 din 20.10.2011, Ordinul MADR Nr. 724/2013, Hotărârea  nr.506/2016 si Ordinul nr.52 /2017privind produsele montane. cu modificările și completările ulterioare. În momentul în care se decide încheierea unui contract de prestări servicii cu

dumneavoastră, departamentul de servicii, vă solicită un set de date personale și documente.

Datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de beneficiar, în mod liber, notate pe propria răspundere pe formularele-tip folosite la înregistrare, dar și copiile după documentele de identitate, de stare civilă, stare de sănătate, studii și calificări, sunt necesare în contextul îndeplinirii obligațiilor legale privind încheierea contractului de furnizare servicii.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal (ex. date privind starea dvs. de sănătate), se solicită consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR. Furnizarea de asistență socială, se vor face în baza art. 9 alin. (2) lit. (h) din GDPR.

Datele personale furnizate de dumneavoastră  sunt:

 1. datele de identificare (nume, prenume, domiciliu, CNP, CI, serie, număr act de, data și locul de nastere și alte date din actul de identitate) ;
 2. date de contact: adresa de e-mail, telefon fix/mobil, fax;

c.adresa de domiciliul /reședința

 1. alte date (cetățenie, stare civilă, nivel de studii, promoția, instituția unde a absolvit, specializarea, domeniu, formare profesională (diplome, certificate studii), ocupație, loc de muncă, functia la locul de muncă, cadrul familial, situatia economica și financiara, surse de venit, permis de conducere (dacă este cazul, date din Curriculum Vitae), vârsta, semnătura, etc) sunt necesare pentru serviciile solicitate(înregistrarea beneficiarilor, încheierea contractului și alte documente necesare acordării serviciilor) .

   NU sunteți obligat să furnizați date cu caracter personal din formulare!

Refuzul dumneavoastră de a furniza  aceste date determină neincluderea dumneavoastră în baza noastră de date și  imposibilitatea Operatorului- furnizorului de a furniza serviciile solicitate.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele personale sunt destinate utilizării către operator și comunicate ( în unele cazuri de rezolvare) următorilor destinatari :

 • Inspectoratul de Poliție;
 • Inspectoratul de Jandarmi;
 • Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială
 • Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă ;
 • Judecătorie;
 • Inspectoratul școlar;
 • Direcția Generală de Asistentă și Protecția Copilului;
 • Directia de Sănătate Publică;
 • Avocați.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară  scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

În cazul în care asociația va stabili că are un interes legitim sau o obligatie legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informat în mod corespunzător în acest sens.

Protecția și securitatea datelor

Asociația AFI-ProFamilia  tratează cu mare seriozitate protecția și securitatea datelor. La datele personale ale beneficiarilor pot avea acces numai personalul cu atribuții specifice. Personalul asociației care prelucrează datele dumneavoastră este instruit și obligat sub sancțiunea Codului Penal să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră personale.

Aceasta Notă de informare se referă exclusiv la persoanele care au cel putin 16 ani.

Utlizarea datelor cu caracter personal este interzisă cu privire la copii sub 16 ani, fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora.

Transmiterea datelor către o țară terță

Asociatia  poate transfera anumite date personale, dar numai pe bază de consimțământ formulat expres de către beneficiar, către instituții sau organizatii.(numai dacă necesită rezolvarea cazului). Transferul datelor se va executa în baza unui acord bilateral de protecție a datelor personale stipulate prin clauze contractuale

Drepturile persoanei vizate

Conform prevederilor legale aplicabile, persoana vizată are următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens catre operatorul de date;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri in acest sens catre operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cazul in cazul in care (i) datele nu mai sus necesare in scopul initial (si nu exista un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul persoanei vizate, persoana vizata isi retrage consimtamantul si nu exista alt temei legal, (iii) persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia UE sau legislatia romana sau (vi) datele au fost colectate in legatura cu servicii ale societatii informationale oferite copiilor (daca este cazul), cand se aplica cerinte specifice cu privire la consimtamant;
 3. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazurile in care: (i) considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, insa dumneavoastra nu doriti ca sa va stergem datele cu caracter personal, ci sa restrangem utilizarea acestor date; (iii) in cazul in care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa dumneavoastra aveti nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta sau (iv) v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care sa verificam daca temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. Dreptul de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;
 5. Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a va opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat operatorului de date intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea are la baza consimtamantul dumneavoastra sau executarea unui contract si se realizeaza prin mijloace automate;
 8. Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Protectie a Datelor (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Persoana vizată poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, date și semnate la adresa :

Asociația AFI-PROFAMILIA,

Sediul social: Bistrița, str.Gheorghe Pop de Băsești, nr.1, jud Bistrița-Năsăud, cod postal 420173 sau punct de lucru Bistrița, Nicolae Titulescu, nr.21, jud Bistrita-Năsăud tel/fax: 0263233101,e-mail: asociatiaafiprofamilia@yahoo.com

sau

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”)

Site-ul web: www.dataprotection.ro. sau sa adresati o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336Bucuresti, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.